Boston magazine Features Leo*Leo as their 1st Artist Spotlight

The Boston magazine, Natural Awakenings, takes the time to highlight Leo*Leo as their first Artist Spotlight for the wellness magazine.